میز کانتر،منشی، پذیرش - میز کارگروهی

میز کانتر بانکی ،میز منشی ،میز رزروشن،میزنگهبانی

اگر  میزکارمندی یا مدیریت مطلوب شما در این لیست نیست نگران نباشید  یک تصویر از میز مد نظرتان را بدهید اگر امکان ساخت با تکنولوژی موجود ما را داشت تولید می کنیم

میز منشی و میز های کانتر بانکی تهران دکور _ آرفونی

 

workstationمیز های ترکیبی پارتیشن دار یا 

 

میز کانتر بانکی ،میز منشی ،میز رزروشن،میزنگهبانی