میز کانتر ،workstation

میز کانتر بانکی ،میز منشی ،میز رزروشن،میزنگهبانی

اگر  میزکارمندی یا مدیریت مطلوب شما در این لیست نیست نگران نباشید  یک تصویر از میز مد نظرتان را بدهید اگر امکان ساخت با تکنولوژی موجود ما را داشت تولید می کنیم

میز منشی و میز های کانتر بانکی تهران دکور

 

workstationمیز های ترکیبی پارتیشن دار یا